درباره دکتر مجید برکتین

استاد روانپزشکی
مرکز روانپزشکی عصبی اصفهان
مرکز آموزشی پژوهشی آیت اله کاشانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


افتخارات

راه اندازی اولین شعبه استانی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران (سال ۱۳۹۸)

راه اندازی فلوشیپ روانپزشکی عصبی برای اولین بار در کشور (سال ۱۳۹۷)

اخذ مصوبه راه اندازی رشته تخصصی روانپزشکی عصبی برای اولین بار در کشور (سال ۱۳۹۵)

همکاری در ایجاد نخستین مرکز جامع صرع کشور (سال ۱۳۸۶)

تدوین و اجرای استانداردهای اورژانس روانپزشکی برای اولین بار در کشور (سال ۱۳۸۴)

رتبه اول برد روانپزشکی (سال ۱۳۸۲)