مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی

آدرس بیمارستان: ایران، اصفهان، خیابان کاشانی، بیمارستان کاشانی
شماره تلفن: ۳۳۰۳۳۷۰۰

راهنمای پیش شماره ها از داخل و خارج از کشور

پیش شماره شهر اصفهان از داخل کشور: ۰۳۱

پیش شماره از خارج از کشور: ۰۰۹۸۳۱

فرم ارتباط با ما