داستان موفقیت

نام: پدرام
نام خانوادگی: مهنام
رشته تحصیلی: مهندسی معماری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
عنوان پروژه: بررسی تاثیر بناهای مذهبی-معنوی بر روی عملکرد مغز از منظر عصب شناسی
مجری طرح: دکتر مریم عظیمی
آشنایی اینجانب با آزمایشگاه نقشه برداری مغز توسط جناب آقای دکتر مجید برکتین عضو هیئت علوم پزشکی اصفهان (دکتری تخصصی نوروسایکولوژی) بود.

پروژه ذکر شده تاثیر بناهای مذهبی،معنوی از جمله کلیسا، مسجد، معبد بر روی عملکرد مغز توسط دستگاه fNIRS با ۳ کانال بر روی نواحی لوب فرانتال و اکسی پنتال(نواحی که در هنگام احساس معنویت بیشتری نشان می دهد)بررسی گردید. آزمایشگاه های مشابه در جهان توسط دستگاههایی چون fMRI صورت گرفته بود ولیکن توسط fNIRS اولین تجربه در سطح جهان بود که در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز این امر محقق شد.جمع آوری اطلاعات برای ۳۰ نفر حدود ۳ هفته به طول انجامید و در نهایت اطلاعات آن در قالب brain map تحلیل گشت.

در مجموع تجربه بسیار سخت و لذت بخشی بود.

منبع: آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز